Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • L'original no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista.
 • El fitxer d'entrega està en format de document d'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • Quan sigui possible, es proporcionaran els URL per a les referències.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».

Directrius per a l’autor/a

Extensió

−     Articles del dossier, articles de miscel·lània: 5.000-7.000 paraules

−     Innovació didàctica en Humanitats (Història i Història de l’Art): 5.000-7.000 paraules.

−     Documents: estudi crític (1.000-3.000 paraules) acompanyat del document transcrit (4.000-6.000 paraules) o reproducció de la font gràfica.

−     Notícies, recursos i fonts documentals: 1.000-2.000 paraules 

−     Entrevista: 2.500-3.500 paraules

−     Ressenyes: 1.000-1.500 paraules 

−     Notes introductòries (per al dossier, per al conjunt del número): 500 paraules

* En l'extensió indicada per als articles no s'inclouen el títol, resums ni paraules claus.

 

Lliurament d’originals

−     La revista Mayurqa publicarà articles d’investigació sobre tots els àmbits d’Història i Història de l’Art.

−     Els textos seran redactats preferentment em català o castellà. També es podran admetre articles en anglès, francès, italià o portuguès

−     Els autors es comprometen a enviar articles originals.

−     El lliurament dels originals s'ha de realitzar mitjançant la plataforma Open Journal System donant-se d'alta com autor i adjuntant l'arxiu a "Trameses en línia". Per a qualsevol dubte escriviu a: mayurqa@uib.es

−     El Consell de redacció determinarà, previ informe d'avaluadors externs, l’acceptació o no dels originals i plantejarà millores i modificacions. Els textos que no compleixin les normes de redacció es retornaran a l’autor.

−     Els textos es remetran en suport informàtic (MS Word o similar, no pdf).

−     Hi figurarà títol, nom de l’autor, centre de treball i correu electrònic. També s'ha d'aportar el títol en anglès.

−     Els epígrafs dels articles aniran en negreta, en minúscula i sense numeració. No hi hauran subepígrafs.

−     Els textos aniran precedits d’un resum/abstract en català/castellà i anglès de màxim 100 paraules i de 5 paraules claus/keywords en català/castellà i anglès.

−     Els articles podran contenir quadres, gràfics, mapes i imatges però només els imprescindibles, mai més de deu. Aniran sempre numerats i en funció de la seva tipologia (Quadre 1, Imatge 1, Taula 1). Hauran de tenir sempre títol. Al final de la llegenda figurarà entre parèntesi la paraula Font:, seguida de la procedència del quadre, gràfic, mapa o imatge. Els mapes i imatges es lliuraran de manera separada del text i en format d’imatge (tiff, jpg o vectorial) amb una resolució de 300 ppp y unes mesures mínimes de 13 x 18 cm. En el text s‘indicaran on cal inserir-los mitjançant menció en paràgraf a part entre claudàtors [imatge 1]. Els quadres i taules es lliuraran inserits dins el text.

−     Els articles de la secció «Innovació didàctica en Humanitats (Història i Història de l’Art)» consistiran en la presentació d'experiències, propostes o reflexions relatives a la pràctica docent sobre aquestes disciplines en qualsevol nivell educatiu. 

−    Els articles de la secció de «documents» consistiran en la transcripció (completa o parcial) de textos històrics o la reproducció de documents gràfics inèdits i particularment rellevants, precedits d'un estudi crític de l'autor/a que impliqui una aportació novedosa al coneixement científic. 

−     Les notes aniran a peu de pàgina i es procurarà que pel seu nombre i extensió no en dificultin la lectura.

−     Les citacions bibliogràfiques i documentals s’hauran d’incorporar amb l’esquema següent:

 • Llibres: Nom i llinatges de l’autor/a, Títol del llibre. Lloc d’edició: editorial, any d’edició, pàgines a les quals es fa referència.

       Lewis Binford, En busca del pasado. Barcelona: Crítica, 1988, p. 118.

 • Capítols de llibre: Nom i llinatges de l’autor/a, «Títol del capítol», Nom i llinatges de l’autor/a, Títol del llibre. Lloc d’edició: editorial, any d’edició, pàgines a les quals es fa referència.

        Jaume Coll Conesa, «Hornos romanos en España. Aspectos de morfología y tecnología», Darío Bernal Casasola – Albert Ribera Lacomba (coords.), Cerámicas hispanoromanas: un estado de la cuestión. Cadis: Universidad de Cádiz,        2008, p. 113-126.

 • Articles de revista científica: Nom i llinatges de l’autor/a, «Títol de l’article», Nom de la revista número (any d’edició), pàgines a les quals es fa referència.

       Francisco de Asís García García, «Una nueva mirada al arte suntuario medieval hispánico», Anales de Historia del Arte 24 (2014), p. 21.

 • Articles o notícies de publicacions de l’època: Nom i llinatges de l’autor/a (si hi consta), «Títol de l’article», Nom de la revista número (data d’edició), pàgines a les quals es fa referència.

        «Una bomba hace explosión en la Casa del Pueblo», El Obrero Balear 1796 (12 de juny de 1936), p. 1–2.

 • Obres citades anteriorment: Nom i llinatges de l’autor/a, Tres primeres paraules..., op. cit., pàgines a les quals es fa referència.

        Ernest Belenguer, Ferran el Catòlic..., op. cit., p. 274-277.

        Si es refereix a una nota immediatament anterior: Ibid., p. 87-89.

 • Documents d’arxiu: Nom i llinatges de l’autor (si hi consta), «Títol del document» (data), Arxiu, col·lecció o sèrie, caixa o lligall, número d’expedient.
 • Testimonis orals: «Entrevista a» (lloc i data de l’entrevista).
 • Documents en línia: se citaran amb els mateixos criteris indicats per als documents d’arxiu, indicant al final l’adreça electrònica on són consultables i, entre parèntesi, la data de consulta.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.