Crida a la participació. Curs 2013-2014.

En motiu de la incorporació de la revista dins el catàleg d’Edicions UIB i, amb la voluntat de millorar-ne la difusió i la participació d’altres universitats, es creen dues edicions: la digital i la edició de paper. L’edició digital mantindrà el funcionament establert fins ara dins la revista amb la inclusió de les següents seccions:

Secció de treballs docents realitzats dins la planificació d'una assignatura: memòries de pràctiques, resums de tasques docents, treballs de recerca, casos estudiats, ... (Màxim de 4 pàgines per article). Només s'admetrà una proposta d'article per assignatura i serà el professor responsable de l’assignatura o grup de professors que imparteixen l'assignatura els encarregats de realitzar la selecció, la correcció i la proposta que finalment serà publicada. Així mateix, es realitzarà una revisió de la proposta per part del coordinador del consell editorial responsable de l’àrea o titulació afí a l’assignatura on s’ha realitzat el treball docent. El format del document ha de seguir les plantilles posades a disposició dels autors en el servidor de la revista (http://enginy.uib.es). Per a fer arribar la proposta d'article a la revista, els alumnes seleccionats pel professor responsable han de donar-se d'alta al sistema de gestió de la revista com autors i realitzar una tramesa nova amb el document en format PDF i el document original com a arxius addicionals a la tramesa.

Calendari treballs docents:

Data màxima de la proposta de treballs : 30 de Setembre de 2014

Notificació d'acceptació: 30 de Novembre de 2014

Data màxima de presentació definitiva de treballs: 15 de decembre de 2014

Secció de treballs de recerca: PFCs, TFGs, resultats de treballs de recerca realitzats per membres de la comunitat universitària, la publicació de material de difusió sobre l’estat de l'art, documents d’introducció a certes àrees de coneixement… (Màxim de 6 pàgines per article). Es realitzarà un procés de revisió formal i anònima del treball, per tant, es demana eliminar del document de proposta qualsevol referència als autors. El format del document ha de seguir les plantilles posades a disposició dels autors en el servidor de la revista (http://enginy.uib.es). Per a fer arribar la proposta d'article a la revista, els autors han de donar-se d'alta al sistema de gestió de la revista com autors i realitzar una tramesa nova amb el document en format PDF i el document original com a arxius addicionals a la tramesa.

Calendari treballs de recerca:

La convocatòria es manté oberta de forma indefinida, en el moment de recepció de l'article s’iniciarà el procediment de revisió i serà inclòs al proper número de la revista digital que es publicarà després de la decisió positiva ferma per part del consell editorial.

L’edició de paper de la revista anomenada ENGINY recollirà una segona mirada als continguts de la versió digital enginy@eps. El consell editorial en funció d’una segona revisió secreta, que podrà ser externa al mateix consell, decidirà quines propostes seran incloses a l’edició de paper. En aquest procés de revisió hi tindran cabuda articles externs provinents d’altres universitats que estiguin interessades en la iniciativa docent i que seran incloses també a enginy@eps dins una secció nova anomenada “Secció de treballs exteriors”. Aquesta edició en paper serà de periodicitat anual i tindrà un nombre limitat d’exemplars.